Janusz Ziarnik

Janusz Ziarnik

Janusz Ziarnik – pedagog, pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu. Zajmuje się pedagogiką czasu wolnego, kreatywności i codziennymi problemami uczniów i nauczycieli polskiej szkoły.

Od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzi systematyczne treningi twórczości (lekcje twórczości) w ZSP Nr 2 w Sieradzu oraz w ośrodkach na terenie kraju, a także m.in. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Studia podyplomowe-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Animator twórczości- kurs psychodydaktyki twórczości organizowany przez Polski Instytut Kreatywności, , edukator Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych i Państwowego Wydawnictwa Naukowego , edukator Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia w Łodzi.

Udział w konferencjach naukowych:

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Edukacja alternatywna”- Łódź 2001, referat “Twórczość w szkole”- publikacja w materiałach pokonferencyjnych
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Edukacja alternatywna”- Łódź 2005, referat “Potrzeba wychowania do czasu wolnego z perspektywy badań nad zachowaniami wolnoczasowymi młodzieży szkoły średniej”- publikacja w druku
 • Ogólnopolska Sesja Naukowo-Metodyczna Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności w Stargardzie Szczecińskim (2003)
 • IV Sesja Metodyczno-Warsztatowa Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności w Bratoszewicach (2005)
 • – Badania i publikacja ich wyników w książce “Psychopedagogika działań twórczych” – artykuł “Motywacja w dążeniu do sukcesu ucznia olimpijczyka i uczestnika lekcji twórczości, wyniki praktycznego zwiadu badawczego”
 • Artykuł “Twórczość w szkole” w: “Dydaktyka twórczości”- pod red. K.J.Szmidta -Impuls-Kraków-2003
 • Artykuł “Turystyka a media” w: Turystyka i hotelarstwo-Nr 4-Łódź-2003- Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
 • o artykuł “Nie produkt lecz człowiek” w: “Szkolne Wieści” nr 46
 • o artykuł “Pani od mediów” w: “Szkolne Wieści” nr 71
 • o artykuł “Europa czy Ameryka ” w: Nowe w Szkole nr 10/2000
 • o artykuł ” Nauczyć uczyć się ” w: Nowe w Szkole” nr 6 /2001
 • o artykuł “Wśród serdecznych przyjaciół ” w: “Nowe w Szkole” nr 3/2003
 • oraz kilkadziesiąt artykułów na temat historii, etnografii, krajoznawstwa regionu sieradzkiego publikowanych na łamach “Na sieradzkich szlakach”

Ponadto:

 • Program autorski “Twórcze pisanie”
 • Program pracy z uczniem zdolnym-indywidualny trening twórczego myślenia
 • Prowadzone kursy dla nauczycieli z dziedziny pedagogiki (stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego, massmedia, media i ich rola w wychowaniu), psychopedagogiki kreatywności (treningi twórczego myślenia, lekcje twórczości ), pedagogiki czasu wolnego, regionalizmu, wiedzy o kulturze (metodyka przedmiotu)
 • Prowadzenie przez 5 lat zajęć z przedmiotu wiedza o kulturze
 • Realizacja zajęć z psychoedukacji “Szkoła dla rodziców” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu
 • Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, członek Zarządu odpowiadający za popas i biuletyn informacyjny
 • Współautor przewodnika “W dolinie Grabi” oraz wokół zbiornika “Jeziorsko”

Największe pasje: turystyka górska, rowerowa, fotografia (trzy wystawy indywidualne),muzyka, literatura

Kontakt: pracownia102@poczta.onet.pl