Projekt CENTRES

CENTRES

http://www.centres-eu.org

Opis projektu po angielsku

Projekt CENTRES – Kreatywność i przedsiębiorczość w edukacji jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej i koordynowany przez British Council Polska wraz z 9 partnerami z 8 państw członkowskich (Dania, Finlandia, Estonia, Litwa, Polska, Słowenia, Czechy, Wielka Brytania).

Czas trwania projektu we wszystkich krajach biorących udział – 1.02.2012 – 31.12.2014

Pilotaż w Polsce będzie przeprowadzany przez Polskie Stowarzyszenie Kreatywności (www.p-s-k.pl) od września 2013 r. do czerwca 2014 r.

Założenia programowe pilotażowego CENTRES w Polsce

Kreatywność i przedsiębiorczość to kompetencje kluczowe, szczególnie pożądane, aby sprostać wymogom współczesnego rynku pracy. Celem nowoczesnej edukacji powinno być wskazywanie takich przedsięwzięć, by uczniowie poprzez praktyczne działania nie tylko wzmacniali swoje uzdolnienia, ale także byli dobrze przygotowani do stawiania czoła zawodowym wyzwaniom. To również zachęcanie do świadomego, nieustannego samorozwoju przez całe życie.

Projekt CENTRES ma na celu powiązanie działań uczniowskich z branżą kreatywną, promującą uzdolnienia, ciekawość poznawczą, wyobraźnię, kreatywność i przedsiębiorczość. Branża ta jest szczególnie otwarta na działania prospołeczne, angażujące ludzi do kontaktu ze sztuką i jej przeżywaniem, do otwierania się na nowe mody, trendy. Powiązanie branży kreatywnej z aktywnością uczniowską to diagnozowanie indywidualnych uzdolnień kierunkowych (w głównej mierze artystycznych i społecznych), ale również wzmacnianie przedsiębiorczości i kreatywności młodych ludzi.

Według klasycznej definicji, opracowanej przez brytyjskie Ministerstwo Kultury, Mediów i Sportu, do sektorów kreatywnych zalicza się przedsiębiorstwa, które opierają swoją działalność na eksploatacji własności intelektualnej wytworzonej dzięki wykorzystaniu kreatywności, umiejętności i talentów swoich pracowników. Wymienia się w tej grupie łącznie trzynaście sektorów gospodarki, wśród nich: reklamę, architekturę, sztukę i antyki, gry komputerowe, rękodzieło, wzornictwo (design), projektowanie mody, film i wideo, muzykę, sztukę teatralną, poligrafię, oprogramowanie, telewizję i radio. W tych obszarach powinny być realizowane projekty uczniowskie.

Projekt CENTRES chce promować taki rodzaj aktywności edukacyjnej, która wychodzi poza mury szkoły, jest z jednej strony przygodą, z drugiej ma swój wymiar użyteczności publicznej. Organizacja lokalnego działania takiego jak np. pokaz mody, festiwal teatralny czy filmowy, benefis lokalnego artysty, koncert muzyczny pozwoli młodym ludziom inaczej spojrzeć na mechanizmy biznesowe, będzie kształcić sprawności i umiejętności typowe dla postaw przedsiębiorczych. Poznają motywy aktywności gospodarczej, sporządzą biznes plan przedsięwzięcia, będą pozyskiwać partnerów dla swoich działań. Nowatorski wymiar projektu to jego dostosowanie do wyzwań współczesnego świata, promowanie strategii edukacyjnej, czyli metody projektu i jej zastosowania w lokalnym działaniu, i tym samym uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego.

Projekt będzie promowany w językach: polskim oraz angielskim. W założeniu ma angażować (i w ten sposób będzie reklamowany i promowany) struktury samorządowe i edukacyjne wszystkich szczebli, ale także przedstawicieli branży kreatywnej.

Efektem projektu będzie wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych i rozwój kreatywności uczniów, przeprowadzenie pilotażu w skali całego kraju, promocja dobrych praktyk, przez które rozumie się przeprowadzenie przez grupę uczniów imprezy w środowisku lokalnym.

Powiązanie z celami LLP

“Współczesny świat kształtuje nową etykę pracy, która zakłada działanie w zespołach, aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty, definiowanie problemu w kategoriach współpracy, znajdowanie sensu w wielościach perspektyw. Najważniejsze miejsce w rozwoju kariery zaczyna zajmować potrzeba samorealizacji, jednak realizować siebie oznacza nie tyle być człowiekiem autonomicznym, co ukierunkowanym na innych. (…) praktycznego wymiaru nabierają te cechy współczesnego świata, które dają człowiekowi możliwość samodzielnego konstruowania własnego życia w relacji z innymi”.

/A.Paszkowska-Rogacz, M.Tarkowska, Metody pracy z grupą w poradnictwie zawodowym/

Projekt CENTRES chciałby wzmocnić kompetencje potrzebne młodym ludziom na rynku pracy. Młodzi ludzie rozwijając swoje kompetencje przedsiębiorcze, powinni łatwiej dokonywać wyboru drogi życiowej. Uczniowie poznają mechanizmy pracy zespołowej, będą potrafili przydzielać role w zespole, nauczą się rozwiązywania problemów, budowania strategii biznesowej, reklamy i promocji. Spróbują połączyć swoje osobiste pasje z użytecznym działaniem.

Strategia edukacyjna jaką jest metoda projektu lokalnego działania jest jedną z najbardziej pożądanych obecnie w systemie edukacyjnym. Podnosi jakość i efektywność nauczania. Jest metodą pracy zapisaną w podstawie programowej tak gimnazjum, jak i szkoły ponadgimnazjalnej.

Dzięki ukierunkowaniu działań projektowych na branżę kreatywną młodzi ludzie poznają nowoczesne technologie otwarte w sposób szczególny na innowacyjność i oryginalność procesu twórczego. Jednocześnie mogą stać się współtwórcami działań kulturowych, poznają zapotrzebowanie środowiska lokalnego, odpowiedzą na te potrzeby lub zaproponują coś zupełnie nowego. Aktywnie działając nauczą się, że aktywność społeczna poprawia nie tylko ich komfort życia.

Zaproponowany projekt może stać się modelem do budowy europejskiego systemu wzmacniania kreatywności i przedsiębiorczości w edukacji. Efekty projektu będą bankiem dobrych praktyk dla innych krajów członkowskich.

Zaproponowany opiekunom grup uczniowskich trening kreatywności może przynieść wymierne efekty szkołom. Wzmocnią one swój potencjał intelektualny, podnosząc kompetencje pracowników szkoły i uczniów. Proces edukacyjny może stać się bardziej atrakcyjny, a przez to z pewnością efektywniejszy, co na pewno przełoży się na osobiste wyniki uczniów, w konsekwencji również szkoły.

Projekt wzmocni aktywną, prospołeczną, przedsiębiorczą postawę młodych ludzi. Wzmocni ich motywację wewnętrzną i umiejętność gospodarowania swoimi osobistymi zasobami. Tym samym uczyni ich atrakcyjniejszymi na rynku pracy.

Projekt promuje równość szans w kontekście płciowym, narodowościowym, społecznym, zdrowotnym. Działania lokalne mają służyć pobudzaniu i integracji społeczności małych ojczyzn.

Założenia badawcze:

Projekt CENTRES ma ambicje mieć również swój wymiar badawczy i chciałby odnieść się do dwóch głównych problemów:

 • Jakie czynniki wspierają podejmowanie przez uczniów przedsięwzięć społecznych /przedsiębiorczych?
 • W jaki sposób polski system kształcenia rozwija takie kompetencje i umiejętności jak: kreatywność, umiejętność generowania i analizy problemów, praca metodą projektu, praca zespołowa, które pomagają w procesie tworzenia innowacji?

Cel badań: porównanie kompetencji innowacyjności i przedsiębiorczości wśród uczniów w skali kraju i we wszystkich krajach partnerskich biorących udział w projekcie CENTRES.

Wydaje się, że szkoła powinna być miejscem, gdzie uczniowie mogą podejmować różne akcje na podstawie ujawnionych przez siebie możliwości i dobrych pomysłów, zwłaszcza, gdy są one wartościowe dla innych. W taki sposób kształtują się bowiem dwie ważne kompetencje kluczowe: innowacyjność i przedsiębiorczość. By mogły być one wzmacniane, uczniowie powinni być wyposażeni w takie umiejętności jak np. komunikacja, praca w grupie, praca metodą projektu czy elementy wiedzy biznesowej. Celem nowoczesnej edukacji powinno być wskazywanie takich przedsięwzięć, by uczniowie poprzez praktyczne działania nie tylko wzmacniali swoje uzdolnienia, ale także byli dobrze przygotowani do stawiania czoła zawodowym wyzwaniom. To również zachęcanie do świadomego, nieustannego samorozwoju przez całe życie.

Obecnie gospodarka rynkowa wymusza zorientowanie się na przedsiębiorczość. Wymaga od ludzi, by byli otwarci na wiedzę, uczyli się przez całe życie, by potrafili stawiać sobie cele i umiejętnie je realizować. By cechowali się: odpowiedzialnością, kreatywnością, inicjatywnością. Nie każdy rodzi się od razu do działania. Ważne, by się było otwartym na uczenie się. A tego można się nauczyć.

Cele projektu pilotażowego:

 • wzrost kompetencji innowacyjności i przedsiębiorczości wśród uczniów (głównie gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych),
 • powiązanie działań uczniowskich z branżą kreatywną, promującą uzdolnienia, ciekawość poznawczą, wyobraźnię, kreatywność i przedsiębiorczość,
 • praktyczne przejście przez proces: od pomysłu do jego realizacji.

Kryteria sukcesu:

 • poznanie przez uczniów mechanizmów biznesowych
 • sporządzenie biznesplanu przedsięwzięcia
 • pozyskanie partnerów/sponsorów do działania
 • zrealizowanie przez grupę lokalnego przedsięwzięcia
 • przygotowanie raportu zawierającego opis działania
 • zdobycie wiedzy na temat: dlaczego nam się udało lub dlaczego nam się nie udało
 • poczucie zadowolenia, że moje osobiste/uczniowskie działania przyczyniły się do integrowania lokalnej społeczności

Projekt CENTRES w Polsce objęli patronatem: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

MENORE

Lifelong Learning ProgrammeCENTRES (Creative Entrepreneurship in Schools) project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

stopka