Wniosek o patronat

Regulamin udzielania patronatu Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności
§ 1.
Patronat Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności jest wyróżnieniem dla przedsięwzięć związanych z obszarem psychopedagogiki twórczości.
Patronat przyznaje Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności.
§ 2.
Patronat może zostać przyznany wydarzeniu jednorazowemu lub działaniom
o charakterze cyklicznym. W przypadku wydarzeń o charakterze cyklicznym, patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.§ 3.
Przyznanie patronatu PSK oznacza:
uzyskanie przez organizatora prawa do korzystania z logotypu PSK w celach informacyjnych
i promocyjnych związanych z wydarzeniem, na które został przyznany patronat,
umieszczenie informacji o przedsięwzięciu na stronie internetowej PSK§ 4.
Przyznanie patronatu PSK nie oznacza zobowiązania PSK do wsparcia finansowego lub organizacyjnego przedsięwzięcia.

§ 5.
Wniosek o udzielenie patronatu PSK składa organizator według zamieszczonego wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

Wzór wniosku, o którym mowa w ust.1. dostępny jest na stronie internetowej PSK.
Organizator jest zobowiązany dołączyć do wniosku:
a. program/harmonogram przedsięwzięcia,
b. inne dokumenty dołączane do wniosku wynikające z charakteru przedsięwzięcia.Organizator składa wniosek wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ust. 3., nie później niż 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem.
Za datę przyjęcia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do PSK.
W uzasadnionych sytuacjach Zarząd PSK może zdecydować o rozpatrzeniu wniosku złożonego po terminie.
Wniosek wraz załącznikami należy przesłać na adres:Polskie Stowarzyszenie Kreatywności
ul. Dietla 93, oficyna   31-031 Kraków
adres korespondencyjny: ul. Robotnicza 4, 32-005 Niepołomice
lub na adres meilowy: psk@p-s-k.pl

Zarząd PSK może zwrócić się do organizatora o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, które należy spełnić, by uzyskać patronat.

O przyznaniu lub odmowie przyznania patronatu PSK organizator zostanie powiadomiony drogą pisemną lub elektroniczną.

§ 6.
Organizator zobowiązany jest do zamieszczenia właściwego znaku graficznego (logotypu) oraz informacji o przyznanym patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją danego przedsięwzięcia oraz na stronie internetowej, na której zamieszczone są informacje o przedsięwzięciu.
Po zakończeniu przedsięwzięcia organizator jest zobowiązany przesłać do PSK:
sprawozdanie z przebiegu przedsięwzięcia (w formie pisemnej),
dokumentację fotograficzną/wizualną (jeśli istnieje)
Sprawozdanie należy przesłać w terminie 30 dni od zakończenia przedsięwzięcia na adres mailowy psk@p-s-k.pl

Wniosek o patronat PSK – w formacie docx

Wniosek o patronat PSK – w formacie pdf

LOGO
psk-logo1
PSK logo
logoPSK .png 83kB