Joanna Uszyńska – Jarmoc

członek zarządu 2010 – 2017

dr hab. prof. UwB. Pracuje w Zakładzie Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku a także w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego w Łomży.

Zainteresowania naukowe dotyczą twórczej aktywności dzieci, młodzieży i dorosłych rozpatrywanej z perspektywy zdolności, uzdolnień i postaw twórczych. Drugim obszarem zainteresowań jest problematyka treści i struktury obrazu Ja, a także mechanizmów i uwarunkowań (podmiotowych i edukacyjnych) rozwoju Ja dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym. Trzeci obszar badań wyznacza problematyka narracji i autonarracji.

Jest autorką 73 publikacji, w tym kilku książek: Twórcza aktywność dziecka, Teoria – rzeczywistość – perspektywy rozwoju (2003); Podróże, skarby, przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci z klas I-III (2005), Od twórczości potencjalnej do autokreacji w szkole (2007). Jest także współredaktorem książki Dobro dziecka w rodzinie (2005).

Wygłosiła referaty na ponad siedemdziesięciu konferencjach naukowych, w tym na dziesięciu konferencjach zagranicznych (Monachium – 1997, Santiago de Compostela – 1998, Coventry – 1999, Helsinki – 1999, Londyn – 2000, Alkmaar – 2001, Glasgow – 2003, Malta – 2004, Dublin – 2005, Wilno – 2006).

Realizacja projektów plastycznych oraz współrealizacja ogólnopolskich i międzynarodowych projektów artystycznych dla dzieci

Opiekun studenckiego Naukowego Koła Kreatywności na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku.

Należy do różnych organizacji i stowarzyszeń: EECERA (European Early Childhood Education Research Association); OMEP (Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire) – pełni funkcję prezesa PK OMEP Oddział Podlaski; Zespół Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN; Polskie Stowarzyszenie Kreatywności; National Association for Self-Esteem; Wspólnota Polska.

Credo pedagogiczne: 

Kształtować umysły nie nadając im kształtów jednakowych, wzbogacać je bez indoktrynacji, uzbrajać, ale nie werbować, dawać im to, co mamy najlepszego, nie oczekując zapłaty w postaci upodobnienia się – Jean Rostand

Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world – Albert Einstein.

Zainteresowania i pasje: literatura (szczególnie: Gabriel García Márquez), sztuka filmowa, architektura wnętrz, turystyka rowerowa i wysokogórska (m.in. Olimp 2917 m).