Janusz Ziarnik

trener i superwizor twórczości

członek zarządu PSK (2004-2008)

Pedagog, pracuje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu. Zajmuje się pedagogiką czasu wolnego, kreatywności i codziennymi problemami uczniów i nauczycieli polskiej szkoły.

Od początku lat dziewięćdziesiątych prowadzi systematyczne treningi twórczości (lekcje twórczości) w ZSP Nr 2 w Sieradzu oraz w ośrodkach na terenie kraju, a także m.in. w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi i Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. 

Studia podyplomowe-pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Animator twórczości- kurs psychodydaktyki twórczości organizowany przez Polski Instytut Kreatywności, , edukator Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych i Państwowego Wydawnictwa Naukowego , edukator Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia w Łodzi.

Udział w konferencjach naukowych:

 • IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja alternatywna”- Łódź 2001, referat „Twórczość w szkole”- publikacja w materiałach pokonferencyjnych
 • V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja alternatywna”- Łódź 2005, referat „Potrzeba wychowania do czasu wolnego z perspektywy badań nad zachowaniami wolnoczasowymi młodzieży szkoły średniej”- publikacja w druku
 • Ogólnopolska Sesja Naukowo-Metodyczna Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności w Stargardzie Szczecińskim (2003)
 • IV Sesja Metodyczno-Warsztatowa Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności w Bratoszewicach (2005) 
 • – Badania i publikacja ich wyników w książce „Psychopedagogika działań twórczych” – artykuł „Motywacja w dążeniu do sukcesu ucznia olimpijczyka i uczestnika lekcji twórczości, wyniki praktycznego zwiadu badawczego „
 • Artykuł „Twórczość w szkole” w: „Dydaktyka twórczości”- pod red. K.J.Szmidta -Impuls-Kraków-2003 
 • Artykuł „Turystyka a media” w: Turystyka i hotelarstwo-Nr 4-Łódź-2003- Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa
 • o artykuł „Nie produkt lecz człowiek” w: „Szkolne Wieści” nr 46
 • o artykuł „Pani od mediów” w: „Szkolne Wieści” nr 71
 • o artykuł „Europa czy Ameryka „ w: Nowe w Szkole nr 10/2000
 • o artykuł „ Nauczyć uczyć się „ w: Nowe w Szkole” nr 6 /2001 
 • o artykuł „Wśród serdecznych przyjaciół „ w: „Nowe w Szkole” nr 3/2003
 • oraz kilkadziesiąt artykułów na temat historii, etnografii, krajoznawstwa regionu sieradzkiego publikowanych na łamach „Na sieradzkich szlakach”

Ponadto:

 • Program autorski „Twórcze pisanie”
 • Program pracy z uczniem zdolnym-indywidualny trening twórczego myślenia
 • Prowadzone kursy dla nauczycieli z dziedziny pedagogiki (stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego, massmedia, media i ich rola w wychowaniu), psychopedagogiki kreatywności (treningi twórczego myślenia, lekcje twórczości ), pedagogiki czasu wolnego , regionalizmu ,wiedzy o kulturze (metodyka przedmiotu)
 • Prowadzenie przez 5 lat zajęć z przedmiotu wiedza o kulturze
 • Realizacja zajęć z psychoedukacji „Szkoła dla rodziców” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sieradzu
 • Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, członek Zarządu odpowiadający za popas i biuletyn informacyjny
 • Współautor przewodnika „W dolinie Grabi” oraz wokół zbiornika „Jeziorsko”
 • Największe pasje: turystyka górska, rowerowa, fotografia (trzy wystawy indywidualne),muzyka, literatura

Kontakt :pracownia102@poczta.onet.pl