❖ Tworzenie, uprzystępnianie i upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii, socjologii i filozofii twórczości.

❖ Organizowanie działań i uczestniczenie w działaniach naukowych i edukacyjnych, ukierunkowanych na twórczy rozwój w ciągu całego życia, promocję postaw kreatywnych w najróżniejszych dziedzinach aktywności, nauki, techniki, sztuki, działalności społecznej etc.

❖ Tworzenie innowacyjnych form i metod edukacji twórczej i pomocy w rozwoju, promowanie i ewaluacja nowatorskich projektów dydaktycznych zrywających ze skostniałą „dydaktyką odtwórczości”, pomoc w procesie wdrażania tych projektów i patronat nad nimi.

❖ Szkolenie trenerów i animatorów twórczości, organizowanie dla nich specjalnych treningów i warsztatów z zakresu treningu twórczości i pomocy w tworzeniu, sesji naukowo-metodycznych, grup superwizyjnych i grup wsparcia(udział w nich pozwala uzyskać licencję trenera twórczości a dalsze doskonalenie daje możliwość uzyskania licencji superwizora treningu twórczości. Dotychczas- trzech członków PSK otrzymało licencję superwizora treningu twórczości).

❖ Gromadzenie i poprowadzenie biblioteki wszelkich wydawnictw związanych z twórczością i edukacją twórczą, w tym publikacji naszych członków i w publikacji trudno dostępnych.